تنظیم دقیق

Fine Tuning

تعریف

انجام یک بهینه‌سازی ثانویه با هدف تنظیم پارامترهای یک مدل از قبل آموزش دیده برای یک مساله جدید. تنظیم دقیق اغلب به تغییر وزن‌های یک مدل حاصل از آموزش بدون نظارت (unsupervised learning) دیده برای یک مساله یادگیری نظارت‌شده (supervised learning) اشاره دارد.