یادگیری با مجموعه داده محدود

Few-Shot Learning

copy icon share icon print icon

تعریف

یک رویکرد یادگیری ماشین، که اغلب برای طبقه‌بندی اشیا استفاده می‌شود، و برای آموزش طبقه‌بندهای موثر با استفاده از نمونه‌های آموزش محدود و با تعداد کم است.

اطلاعات بیشتر: یادگیری با یک یا چند داده (One-Shot Learning)