یک شبکه عصبی بدون ارتباطات چرخه‌ای یا بازگشتی. به عنوان مثال، شبکه عصبی عمیق نمونه‌ای از شبکه‌های عصبی پیش‌خور است. در مقابل، شبکه عصبی بازگشتی از نوع چرخه‌ای است.