شبکه عصبی پیش‌خور

Feedforward Neural Network (FFN)

تعریف

یک شبکه عصبی بدون ارتباطات چرخه‌ای یا بازگشتی. به عنوان مثال، شبکه عصبی عمیق نمونه‌ای از شبکه‌های عصبی پیش‌خور است. در مقابل، شبکه عصبی بازگشتی از نوع چرخه‌ای است.