حلقه بازخورد

Feedback Loop

copy icon share icon print icon

تعریف

در یادگیری ماشین، وضعیتی که در آن پیش‌بینی‌های یک مدل بر داده‌های آموزش برای همان مدل یا مدل دیگر تاثیر می‌گذارد. به عنوان مثال، مدلی که برای پیشنهاد فیلم استفاده می‌شود بر روی فیلم‌هایی که مردم می‌بینند تاثیر می‌گذارد، که این اتفاق خود بر مدل‌های پیشنهاد فیلم دیگر تاثیر می‌گذارد.