یادگیری مشارکتی

Federated Learning

copy icon share icon print icon

تعریف

یک رویکرد یادگیری ماشین توزیع‌شده که ماشین‌های برای آموزش مدل از نمونه‌های غیرمتمرکز موجود در دستگاه‌هایی مانند تلفن‌های هوشمند استفاده می‌کنند. در یادگیری مشارکتی، برخی از دستگاه‌ها مدل فعلی را از یک سرور هماهنگ‌کننده‌ی مرکزی بارگیری می‌کنند. دستگاه‌ها از نمونه‌های ذخیره شده در خود برای بهبود مدل استفاده می‌کنند و سپس مدل‌های بهبود یافته (و نه نمونه‌های آموزش را) را در سرور بارگذاری می‌کنند. در سرور تمامی مدل‌های بهبود یافته شده جمع می‌شوند تا یک مدل جهانی بهینه ارائه دهند. پس از این کار، دیگر نیازی به مدل‌های به‌روزرسانی شده توسط دستگاه‌ها نیست و می‌توانند کنار گذاشته شوند.

از آن‌جا که نمونه‌های آموزشی هرگز بارگذاری نمی‌شوند، آموزش مشارکتی از اصول حفظ حریم خصوصی با توجه به جمع‌آوری داده‌ها و به حداقل رساندن انتقال داده‌ها پیروی می‌کند.

اطلاعات بیشتر: یادگیری مشارکتی