بردار ویژگی

Feature Vector

تعریف

مجموعه‌ای از ویژگی‌ها که در کنار هم به عنوان یک نمونه به مدل داده می‌شوند.