استخراج ویژگی

Feature Extraction

تعریف

این عبارت می‌تواند یکی از دو معنی زیر را داشته باشد: