استخراج ویژگی

Feature Extraction

copy icon share icon print icon

تعریف

این عبارت می‌تواند یکی از دو معنی زیر را داشته باشد: