تلاقی ویژگی

Feature Cross

copy icon share icon print icon

تعریف

یک ویژگی مصنوعی که با محاسبه حاصل ضرب دکارتی ویژگی‌های دوتایی منفرد حاصل از داده‌های رسته‌ای یا از ویژگی‌های پیوسته پس از سطل‌بندی کردن (bucketing)، به‌وجود می‌آید. تلاقی ویژگی به نمایش روابط غیرخطی کمک می‌کنند.