ویژگی

Feature

تعریف

یک متغیر ورودی که برای پیش‌بینی کردن استفاده می‌شود.