نرخ مثبت کاذب

False Positive Rate (FPR)

تعریف

محور افقی در منحنی ROC. نرخ مثبت کاذب به شکل زیر تعریف می‌شود: