مثبت کاذب

False Positive (FP)

copy icon share icon print icon

تعریف

نمونه‌ای که در آن مدل به اشتباه کلاسی مثبت را پیش‌بینی می‌کند. به عنوان مثال، مدل استنباط می‌کند که یک پیام الکترونیکی مشخص هرزنامه است‌ (کلاس مثبت)؛ در حال که آن پیام در واقع هرزنامه نیست.