منفی کاذب

False Negative (FN)

copy icon share icon print icon

تعریف

نمونه‌ای که در آن مدل به اشتباه یک کلاس منفی را پیش‌بینی کرده است. به عنوان مثال، مدل استنباط کرده است که یک پیام الکترونیکی هرزنامه نیست (کلاس منفی)، در حالی که آن پیام در واقع هرزنامه بوده است.