معیار تساوی

Fairness Metric

copy icon share icon print icon

تعریف

یک تعریف ریاضی از «تساوی» که قابل اندازه‌گیری باشد. بعضی از معیارهای تساوی پر کاربرد عبارتند از:

بسیاری از معیارهای تساوی با هم ناسازگار هستند.

اطلاعات بیشتر: ناسازگاری معیارهای عدالت