قید تساوی

Fairness Constraint

copy icon share icon print icon

تعریف

اضافه کردن یک قید به الگوریتم برای اطمینان پیدا کردن از این که در نتیجه یک یا چند تعریف از تساوی برقرار است. به عنوان نمونه‌هایی از قیدهای محدودیت می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: