سوگیری چشم‌داشتی

Experimenter's Bias

تعریف

سوگیری تاییدی (confirmation bias) را ببینید.