نمونه

Example

تعریف

یک سطر از مجموعه داده. یک نمونه شامل یک یا چند خصیصه و احتمالا یک برچسب است.

اطلاعات بیشتر: نمونه برچسب‌ خورده، نمونه بدون برچسب