دوره

Epoch

copy icon share icon print icon

تعریف

یک گذر کامل بر روی داده‌ها در فرآیند آموزش به گونه‌ای که هر نمونه یک بار مشاهده شده باشد. در این صورت یک دوره (epoch) شامل [ N / اندازه دسته ] تکرار (iteration) بر روی داده‌های آموزش است که N تعداد کل نمونه‌هاست.