دوره

Epoch

تعریف

یک گذر کامل بر روی داده‌ها در فرآیند آموزش به گونه‌ای که هر نمونه یک بار مشاهده شده باشد. در این صورت یک دوره (epoch) شامل [ N / اندازه دسته ] تکرار (iteration) بر روی داده‌های آموزش است که N تعداد کل نمونه‌هاست.