قسمت

Episode

تعریف

در یادگیری تقویتی، هر یک از تلاش های مکرر عامل برای یادگیری یک محیط.