محیط

Environment

copy icon share icon print icon

تعریف

در یادگیری تقویتی، دنیایی که شامل عامل است و به آن امکان مشاهده‌ی حالتش را می‌دهد. به عنوان مثال دنیای عامل می‌تواند یک بازی مانند شطرنج، یا یک دنیای فیزیکی مانند پیچ‌و‌خم باشد. با اقدام به عمل عامل، محیط بین حالات تغییر می‌کند.