گروه

Ensemble

تعریف

ادغام‌گر پیش‌بینی‌های چندین مدل. برای ایجاد یک گروه می‌توان از یکی یا چند تا از روش‌های زیر برای آموزش مدل استفاده کرد:

مدل‌های عمیق و گسترده (‌‌Deep and wide models) نوعی از یادگیری جمعی هستند.