گروه

Ensemble

copy icon share icon print icon

تعریف

ادغام‌گر پیش‌بینی‌های چندین مدل. برای ایجاد یک گروه می‌توان از یکی یا چند تا از روش‌های زیر برای آموزش مدل استفاده کرد:

مدل‌های عمیق و گسترده (‌‌Deep and wide models) نوعی از یادگیری جمعی هستند.