کمینه‌سازی ریسک تجربی

Empirical Risk Minimization (ERM)

تعریف

انتخاب تابعی که مقدار تابع زیان را بر روی داده‌های آموزش کمینه کند.

متضاد: کمینه‌سازی ریسک ساختاری