فضای تعبیه شده

Embedding Space

copy icon share icon print icon

تعریف

فضای برداری d بعدی که ویژگی‌ها از فضای برداری با ابعاد بیشتر به آن نگاشت داده می‌شوند. در حالت ایده‌آل، فضای تعبیه شده شامل ساختاری است که به نتایج ریاضی معناداری منجر می‌شود. به عنوان مثال، در فضای تعبیه شده ایده‌آل می‌توان مسائل قیاس کلمات را با استفاده از جمع و تفریق بردارها حل کرد.

ضرب داخلی دو تعبیه (embedding) شباهت آن دو را محاسبه می‌کند.