توقف اولیه

Early Stopping

copy icon share icon print icon

تعریف

روشی برای نظم‌دهی (regularization) که شامل توقف آموزش مدل قبل از به پایان رسیدن کاهش مقدار تابع زیان آموزش است. در این روش، فرآیند آموزش زمانی متوقف می‌شود که تابع زیان روی داده‌های اعتبارسنجی افزایش پیدا کند، که این زمانی‌ست که قدرت تعمیم مدل کاهش پیدا می‌کند.