مدل پویا

Dynamic Model

تعریف

مدلی که آنلاین و به صورت پیوسته آموزش داده می‌شود.یعنی داده‌ها بطور پیوسته وارد مدل می‌شوند.