نمونه‌کاهی

Downsampling

تعریف

با هر یک از عبارات زیر قابل تعریف است:

  • به منظور آموزش کارآمدتر مدل، مقدار اطلاعات موجود در یک ویژگی را کاهش می‌دهد. به عنوان مثال قبل از آموزش یک مدل تشخیص تصویر، تصاویر با وضوح بالا را به یک فرمت با وضوح پایین کاهش دهید.
  • آموزش بر روی درصد نامتناسب و نسبتا پایین نمونه‌هایی از کلاسی که بیش از حد تکرار شده‌ به منظور آموزش کارآمدتر مدل در کلاس‌های زیرمجموعه. به عنوان مثال در یک مجموعه داده نامتوازن، مدل‌ها تمایل دارند که درباره کلاسی که شامل اکثریت است چیزهای بیشتری بیاموزند و در مورد کلاس اقلیت کافی نیستند. نمونه‌کاهی به متعادل کردن میزان آموزش در کلاس‌های اکثریت و اقلیت کمک می‌کند.