خوشه‌بندی تقسیم‌کننده

Divisive Clustering

تعریف

خوشه‌بندی سلسله مراتبی را ببینید.