رفتار نابرابر

Disparate Treatment

تعریف

ویژگی‌های حساس فاکتورسازی را به گونه‌ای در یک فرآیند تصمیم گیری الگوریتمی قرار می‌دهد که با زیر گروه‌های مختلف از مردم متفاوت رفتار می‌شود(تبعیض).

به عنوان مثال الگوریتمی را در نظر بگیرید که صلاحیت لیلیپوت‌ها را برای وام خانه کوچک براساس داده‌هایی که در برنامه وام خود ارائه می‌دهند تعیین کند. اگر این الگوریتم از وابستگی لیلیپوت به عنوان Big-Endian یا Little-Endian به عنوان ورودی استفاده کند، در همان بعد نابرابری رفتاری را اعمال می‌کند.

در تضاد با تاثیر نابرابری است که بر نابرابری در تاثیرات اجتماعی تصمیمات الگوریتمی در زیر گروه‌ها متمرکز است، صرف نظر از اینکه زیر گروه‌ها ورودی مدل هستند یا نه.