تشخیص‌دهنده

Discriminator

تعریف

سیستمی که مشخص می‌کند نمونه‌ها واقعی یا ساختگی هستند و به عنوان یک زیر سیستم در شبکه‌ی مولد تخاصمی بر کار مولد نظارت می‌کند.