مدل تشخیص‌دهنده

Discriminative Model

copy icon share icon print icon

تعریف

مدلی که برچسب‌ها را از مجموعه‌ای از یک یا چند ویژگی، پیش‌بینی می‌کند. به طور کلی‌تر مدل‌های تشخیص‌دهنده احتمال شرطی یک خروجی را با توجه به ویژگی‌ها و وزن‌ها تعریف می‌کنند.

به این صورت که:

(خروجی | ویژگی‌ها ، وزن‌ها)p

به عنوان مثال مدلی که پیش‌بینی می‌کند آیا ایمیلی اسپم است یا خیر(از طریق ویژگی‌ها و وزن‌هایش) مدل تشخیص‌دهنده است.

اغلب الگوهای مبتنی بر یادگیری نظارت‌شده از جمله مدل‌های طبقه‌بندی و رگرسیون مدل‌های تشخیص‌دهنده هستند.(در تضاد با مدل‌های مولد)