ویژگی گسسته

Discrete Feature

تعریف

یک ویژگی با مجموعه محدودی از مقادیر ممکن است. به عنوان مثال ویژگی‌ای که مقادیر آن فقط ممکن است حیوانی، نباتی یا معدنی باشد یک ویژگی گسسته یا طبقه بندی شده است.( در تضاد با ویژگی پیوسته)