ابعاد

Dimensions

تعریف

با هر یک از عبارات زیر قابل تعریف است:

  • تعداد سطوح مختصات در یک تنسور. مثلا:
  1. یک مقیاس دارای ابعاد صفر است. به عنوان مثال : ["سلام"]
  2. یک وکتور یک بعد دارد. به عنوان مثال : [3 ، 5 ، 7 ، 11]
  3. یک ماتریس دارای دو بعد است. به عنوان مثال : [[2 ، 4 ، 18] ، [5 ، 7 ، 14]]

برای مشخص کردن یک درایه خاص را در یک بردار یک بعدی با یک مختصات و در یک ماتریس دو بعدی به دو مختصات نیاز است.