کاهش بعد

Dimension Reduction

تعریف

کاهش تعداد ابعاد مورد استفاده برای نشان دادن یک ویژگی خاص درz یک بردار ویژگی که به طور معمول با تبدیل به تعبیه صورت می‌گیرد.