لایه‌ متراکم

Dense Layer

تعریف

مترادفی برای لایه کاملاً همبند است.