ویژگی متراکم

Dense Feature

تعریف

ویژگی‌ای که در آن بیشتر مقادیر غیر صفراند . به طور معمول یک تنسور از مقادیر شناور، در تضاد با ویژگی پراکنده است.