برابری جمعیتی

Demographic Parity

تعریف

یک معیار سنجش برابری است برای زمانی که پاسخ مدل به یک ویژگی حساس وابسته نباشد.

به عنوان مثال اگر دو گروه از افراد کوتاه و بلند قامت برای یک دانشگاه درخواست بفرستند، در صورت پذیرش درصد مساوی از هر دو گروه صرف نظر از اینکه کدام یک واجد شرایط‌تر هستند برابری جمعیتی حاصل می‌شود.

تضاد با شانس برابر و برابری فرصت‌ها که به طبقه‌بند اجازه‌ می‌دهد به ویژگی‌های حساس وابسته باشد، اجازه نمی‌دهد نتایج طبقه‌بند برای یک سری برچسب‌های حقیقی خاص، وابسته به ویژگی های حساس باشد.

برای درک بهتر بهینه‌سازی برابری جمعیتی به "حمله به تبعیض با یادگیری ماشین هوشمند" مراجعه کنید.