شبکه‌ی عصبی عمیق

Deep Neural Network

تعریف

مترادفی برای مدل عمیق است.