مدل عمیق

Deep Model

تعریف

نوعی از شبکه‌های عصبی که دارای چندین لایه پنهان (hidden layer) هستند.

متضاد: مدل‌های گسترده (wide model)