درخت تصمیم

Decision Tree

copy icon share icon print icon

تعریف

مدلی که به عنوان دنباله ای از انشعاب‌ها نشان داده می‌شود. به عنوان مثال، درخت تصمیم‌ ساده‌سازی‌شده زیر برای پیش‌بینی قیمت خانه ( هزار دلار) دارای چندین شاخه است. بر اساس این درخت تصمیم، پیش‌بینی می‌شود که خانه‌ای بزرگ‌تر از ۱۶۰ متر مربع، دارای بیش از سه اتاق خواب و با عمری کم‌تر از ۱۰ سال، ۵۱۰ هزار دلار قیمت خواهد داشت.

یادگیری ماشین می‌تواند درخت‌های تصمیم عمیق تولید کند.