درخت تصمیم

Decision Tree

تعریف

مدلی که به عنوان دنباله ای از انشعاب‌ها نشان داده می‌شود. به عنوان مثال، درخت تصمیم‌ ساده‌سازی‌شده زیر برای پیش‌بینی قیمت خانه ( هزار دلار) دارای چندین شاخه است. بر اساس این درخت تصمیم، پیش‌بینی می‌شود که خانه‌ای بزرگ‌تر از ۱۶۰ متر مربع، دارای بیش از سه اتاق خواب و با عمری کم‌تر از ۱۰ سال، ۵۱۰ هزار دلار قیمت خواهد داشت.

یادگیری ماشین می‌تواند درخت‌های تصمیم عمیق تولید کند.