آستانه تصمیم‌گیری

Decision Threshold

تعریف

مترادف‌‌ها: آستانه دسته‌بندی (classification threshold)