مرز تصمیم‌گیری

Decision Boundary

تعریف

مرزی که کلاس‌های مختلف را از هم جدا می‌کند و توسط یک مدل در یک مساله طبقه‌بندی دوتایی یا چندتایی یاد گرفته شده است. به عنوان مثال، در تصویر زیر که یک مساله دسته‌بندی دوتایی را نشان می‌دهد، مرز بین دو کلاس نارنجی و آبی مرز تصمیم‌گیری است.