قاب داده

DataFrame

تعریف

یک نوع داده معروف برای نمایش مجموعه داده‌ها در pandas. DataFrame ساختاری مشابه جدول دارد. هر ستون آن یک نام یا سرتیتر‌ (header) دارد و هر ردیف با یک شماره مشخص می‌شود.