مجموعه داده

Dataset

تعریف

مجموعه‌ای از نمونه‌ها.