داده‌افزایی

Data Augmentation

تعریف

افزایش مصنوعی بازه و تعداد نمونه‌های آموزش با تغییر نمونه‌های موجود. به عنوان مثال، فرض کنید تصاویر یکی از ویژگی‌های مورد استفاده شما هستند، اما مجموعه داده تعداد کافی نمونه تصویر برای آموزش کاربردی مدل ندارد. در حالت ایده‌آل شما می‌توانید به اندازه کافی تصویر برچسب‌خورده به مجموعه داده اضافه کنید تا مدل درست آموزش داده شود. اگر این کار ممکن نباشد، داده‌افزایی می‌تواند با چرخش، کشیدن و بازتاب هر تصویر گونه‌های مختلفی از تصاویر اصلی ایجاد کنید که شما را به تعداد داده کافی برای آموزش برساند.