داده‌کاوی

Data Analysis

تعریف

درک داده‌ها با در نظر گرفتن نمونه‌ها و اندازه‌گیری و تصویرسازی از آن‌ها. داده‌کاوی به ویژه هنگامی که مجموعه داده‌ای برای اولین بار دریافت می‌شود می‌تواند برای فردی که می‌خواهد اولین مدل را آموزش دهد مفید باشد. همچنین این کار برای درک آزمایش‌ها و اشکال‌زدایی سیستم بسیار مهم است.