اعتبارسنجی تقاطعی

Cross Validation

تعریف

ساز و کاری برای پیش‌بینی این که مدل چقدر توانایی تعمیم برای داده‌های جدید را دارد. این کار با آزمایش مدل بر یک یا چند زیرمجموعه از داده‌های آموزش که با آن همپوشانی ندارند اتفاق می‌افتد.