آنتروپی متقاطع

Cross Entropy

تعریف

تعمیمی از تابع زیان لگاریتمی (Log Loss) برای مسائل طبقه‌بندی چند دسته‌ای. آنتروپی متقاطع اختلاف بین دو توزیع احتمال را اندازه‌گیری می‌کند.

مطالعه بیشتر: سرگشتگی (perplexity)