نقاد

Critic

تعریف

مترادف: Q-شبکه عمیق (Deep Q-Network)