برداشت نادرست معنایی

Crash Blossom

تعریف

جمله یا عبارتی با معنای مبهم. این عبارت به یک مساله مهم در درک زبان طبیعی اشاره (natural language understanding) دارد.