سوگیری پوشش

Coverage Bias

تعریف

سوگیری گزینش (selection bias) را ببینید.