معیار خلاف‌آمدی

Counterfactual Fairness

copy icon share icon print icon

تعریف

یک معیار تساوی (fairness metric) که بررسی می‌کند آیا یک طبقه‌بند (classifier) برای دو موجودیت همسان که تنها در برخی ویژگی‌های حساسیت‌برانگیز (sensitive attributes) با هم تفاوت دارند، نتایج مشابهی تولید می‌کند یا خیر. ارزیابی یک طبقه‌بند با معیار خلاف‌آمدی روشی برای بررسی خاستگاه سوگیری‌های مدل است.

مطالعه بیشتر: هنگامی که جهان‌ها برخورد می‌کنند، ادغام فرضیه‌های خلاف‌آمدی متفاوت در تساوی